• กรุณาทำการ login token ของท่านให้เสร็จสิ้นก่อนทำการลงทะเบียน
  • โดยการ login token จะเสร็จสิ้นหลังจากที่ท่านทำการเสียบ token เข้ากับ usb port
  • และทำการกรอกรหัสผ่านของ token
  • หากท่านไม่ทำการ login token จะไม่สามารถใช้งาน certificate ที่อยู่ภายใน token ได้