บริการ

หน้าหลัก / บริการ
คู่มือประชาชน
  • 1. การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจในการผลิต ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัด TH
  • 2. การออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจนำเข้า ขายเครื่องชั่งตวงวัด และให้บริการชั่ง TH
  • 3. การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเฉพาะตัว TH
  • 4. การออกใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดที่ตนผลิตหรือซ่อม TH
  • 5. การขออนุญาตให้นำเครื่องชั่งตวงวัดออกจากด่านศุลกากร TH ENG
  • 6. การตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนัก TH
  • 7. การตรวจสอบความเที่ยงตุ้มน้ำหนัก TH
  • 8. การตรวจสอบเพื่อติดแถบผนึกแสดงการยกเว้นการให้คำรับรองส่วนประกอบของเครื่องชั่ง TH
  • 9. การตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องตวงและเครื่องวัด TH
  • 10.การตรวจสอบให้คำรับรองและตรวจสอบความเที่ยงเครื่องวัดความชื้นข้าว TH